ПРАВИЛНО ОДРЖУВАЊЕ


Мовот ги задржува својата свежина и изглед со години, доколку се придржувате кон следниве насоки:

1. Презервираните растенија не смеат да бидат изложувани на директна сончева светлина.
2. Презервираните растенија не смее да се прскаат или поливаат со вода.
3. Презервираните растенија не смеат да се прскаат или поливаат со какви било детергенти, хемикалии и средства за чистење.
4. Гаранцијата НЕ ВАЖИ во случај на механички и надворешни (физички) оштетувања.
5. Не смеат да бидат изложени на влажност поголема од 80%.

ГАРАНЦИЈА ОД 5 (ПЕТ) ГОДИНИ доколку клиентот се придржува до условите наведени погоре.